Huishoudelijk Reglement Toer- en Trimvereniging Uden opgericht 11 mei 1983.

Aangesloten bij: NTFU. Lidnummer 111008

Rekeningnummer: NL 84RABO0147863597 t.n.v. Toer- en Trimvereniging Uden.
Secretariaat: Stoffels 108. 5403 ND Uden Tel. 0413-261361

KvK: 40237232

De Toer- en Trimvereniging Uden is opgericht op 10 mei 1983 als afsplitsing van de Wielervereniging Uden.

De vereniging telt op dit moment 105 leden, waarvan 2 ereleden en 22 damesleden. Op dit moment bestaat er geen ledenstop of wachtlijst.

De vereniging is lid van de NTFU (Nederlandse Toer Fiets Unie). Bij een lidmaatschap van TTV Uden is automatisch een   NTFU licentie inbegrepen (een NTFU licentie omvat: verzekering, korting op toertochten, abonnement op Fietssport magazine). De diensten welke de NTFU aanbiedt en de voordelen voor de NTFU ledenpas-houder kunnen worden opgehaald op de website van de NTFU: www.ntfu.nl

Visie, Doelstelling en Strategie

Visie:
Het bij onze vereniging recreatief beoefenen van de fietssport op ieders eigen gewenst niveau,
(in groepsverband, op wielrenfiets en/of ATB).

Doelstelling:
Verjonging, verbreding en plezier.

Strategie:
Werving nieuwe (jongere) leden, nieuwe initiatieven ontplooien en vaker naar buiten treden middels redactionele stukken in de krant.

Statuten:

De laatst gewijzigde versie van de statuten van “Toer- en Trimvereniging Uden”, opgemaakt door notaris Mr. Eric J.W.M. van Egeraat te Uden, is gedateerd 17 februari 2017.

De statuten zijn te allen tijde ter inzage bij de secretaris. Op verzoek kan een kopie van de statuten worden verstrekt.

Huishoudelijk reglement:

De wet verplicht niet tot het hebben van een Huishoudelijk of Algemeen reglement.

Het reglement kan door de Algemene vergadering worden vastgesteld en gewijzigd bij gewone meerderheid. Besluiten in strijd met de statuten zijn nietig. Besluiten in strijd met een reglement zijn vernietigbaar.

Het reglement mag geen bepalingen bevatten welke in strijd zijn met de wet, noch met de statuten. In het

reglement kunnen bepalingen worden opgenomen waarvan het niet nodig is deze in de statuten op te nemen

Dit huishoudelijk reglement geeft in het kort weer welke rechten en verplichtingen er zijn
voor leden en bestuur. Het huishoudelijk reglement wordt aan alle leden verstrekt.

Aanmelding lidmaatschap:

Het aanmelden als lid dient schriftelijk te geschieden ter attentie van het secretariaat. Daarbij worden de naam, het adres, de postcode en woonplaats, telefoonnummer, de geboortedatum en eventueel E-mailadres vermeld.

Het lidmaatschap van de vereniging loopt van 1 januari t/m 31 december van ieder jaar.

Met het aangaan van het lidmaatschap van TTV Uden verplichten de leden zich om:bij de door onze vereniging georganiseerde, ATB-tocht (de laatste zondag in januari van ieder jaar) aanwezig te zijn en allerlei werkzaamheden t.b.v. de organisatie te verrichten, die bijdragen aan het welslagen van deze ATB-tocht.

regelmatig aan de zondagse clubritten deel te nemen

Adreswijziging:

Opgave van adreswijziging c.q. e-mailadres (incl. eventuele wijziging telefoonnummer) dient schriftelijk te geschieden ter attentie van het secretariaat. Deze zal voor verdere verwerking in het ledenbestand en evt. NTFU zorg dragen.

Opzegging lidmaatschap

Het opzeggen van het lidmaatschap geschiedt door schriftelijke1 kennisgeving aan het secretariaat. De opzegging kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken conform art. 5 lid a van de statuten. De secretaris bevestigt de opzegging binnen 8 dagen na ontvangst.
1) Een email wordt beschouwd als schriftelijk.

Donateurs/”Vrienden van TTV Uden”
Naast leden kent TTV Uden ook donateurs, “Vrienden van TTV Uden” genoemd.
De donateur betaalt een bijdrage van minimaal € 20, = per jaar.

De donateur heeft:

Toegang tot de informatie van TTV Uden, die ook aan leden wordt verstrekt, zoals de Nieuwsbrief en de

Website www.ttvuden.nl.

Toegang tot door de vereniging georganiseerde evenementen zoals vergaderingen, lezingen, presentaties,

winteravondactiviteiten, atb-tocht, bijeenkomst ter afsluiting van het wegseizoen etc.

De donateur:

Is geen lid meer van T.T.V. Uden.

Heeft als gevolg van het vervallen van zijn lidmaatschap geen stemrecht meer.

Is ook geen lid meer van de N.T.F.U, zodat hij/zij geen verzekeringsdekking meer heeft tijdens het fietsen.

Heeft geen recht op korting bij een eventuele aankoop van clubkleding.

Het donateurschap/lidmaatschap “Vrienden van TTV Uden” is voorbehouden aan leden die minimaal 10 jaar onafgebroken lid van onze vereniging zijn geweest of zich op een bijzondere wijze voor de vereniging hebben ingezet.

Uitzonderingen ter beoordeling van het bestuur.

Ledenlijst

De ledenlijst wordt actueel gehouden door de secretaris.

Een exemplaar van de ledenlijst voorzien van naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer kan worden ingezien op onze website.

Samenstelling bestuur:

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter

Frank van Driel

06-20441433

Penningmeester

Joop van de Wiel

06-51755447

Secretaris

Nico de Bont

06-52620369

Lid

Rob Verhoeven

06-13779768

Lid

Maaike van den Berg

06-23618357

Sponsors

Momenteel heeft de vereniging 1 hoofdsponsors en 3 subsponsors. De hoofdsponsors zijn Mart en Wilma Verstegen, de 3 subsponsors zijn Teugel Resort, Ketelaars Timmerwerken en Body Vision. Alle sponsors hebben zich voor 5 jaar aan onze vereniging verbonden. ( vanaf 2018 )
Voor bijzondere evenementen kunnen ook andere sponsors worden benaderd.

Commissies:

De vereniging beschikt over de volgende commissies:

Sponsorcommissie

Communicatie-commissie

Feestcommissie

Start-to- Cycle commissie

Atb-commissie

Kledingcommissie

Commissie Regelmatigheidsrit

Commissie Limburgtocht

Contributie:

Ongeacht het moment van ingang van het lidmaatschap is de gehele jaarcontributie verschuldigd.

Momenteel bedraagt de contributie € 60, = voor een hoofdlid en € 57, = voor een gezinslid

(ieder 2e of volgend lid woonachtig op hetzelfde adres)

Het contributiebedrag is incl. het lidmaatschap van de NTFU.

Kleding

Tijdens de toerritten van T.T.V. Uden zoals aangegeven op de toerkalender is het dragen

van clubkleding en valhelm verplicht. Met ingang van 1 januari 2018 is slechts 1 uitvoering

van de clubkleding tijdens deze tochten toegestaan:

Clubkleding vanaf 2018:

Voor alle duidelijkheid: het gaat hier om tenues met de kleuren blauw, zwart en wit. Oudere

tenues met rood, blauw en wit mogen niet worden gedragen.

Dispensatie

In principe wordt de koersbroek van de clubkleding gedragen. Als leden veel fysieke problemen

ondervinden met de clubkleding-koersbroeken kan het bestuur dispensatie verlenen. De

betreffende clubleden moeten dat melden bij het bestuur. Bij dispensatie mag alleen een andere

volledig zwarte koersbroek worden gedragen die aan de volgende voorwaarden voldoet:

Zonder anders gekleurde vlakken,

Zonder anders gekleurd stiksel en

Zonder logo’s en merknamen

Kledingkorting

Een lid kan met korting een kledingpakket kopen (ongeacht het aantal kledingstukken,

met een minimum van 4 stuks, shirt k.m., shirt l.m., regen-of winterjack en korte broek)

De korting op het kledingpakket bedraagt vanaf 2018 € 75, =.

Voor nieuwe leden wordt de korting in twee delen uitbetaald.

Het nieuwe lid ontvangt direct na aanschaf van de kleding een korting van € 37,50 euro en na betaling
van de contributie in het tweede jaar van het lidmaatschap ontvangt men de tweede maal een korting van € 37,50 euro.


Uitzonderingen voorbehouden aan het bestuur.

Toerritten

De vereniging rijdt op de zondagochtenden tochten volgens de toerkalender die tevoren door de diverse

groepen opgesteld is. Een wegkapitein zorgt binnen de groepen in samenwerking met de toerleider(s) voor een veilige en ontspannen rit.

TTV Uden kent een viertal fietsgroepen nl. de groepen 1 t/m 4. De karakteristieken van deze groepen zijn als volgt:

Groepsnaam

Gemiddelde snelheid*

Afstand

1

30-32

100-130

2

28-30

100-110

3

27-29

90-110

4

25-27

80-100

* de op de teller gemeten gemiddelde snelheid


Er is dus voor iedereen een geschikte groep om mee te fietsen!

Op woensdagen en zaterdagen worden vrije ritten verreden. Ieder lid kan daarbij aansluiten. Daarnaast worden in clubverband door het jaar heen allerlei activiteiten georganiseerd, zoals een veldtoertocht ( ATB-tocht *), regelmatigheidsrit, training in de Ardennen, fietstocht in Limburg en een afsluitende middag van het seizoen, voor leden met partner.

Buiten de georganiseerde activiteiten van de vereniging om wordt er door de leden regelmatig in groepsverband deelgenomen aan toertochten.

Met grote regelmaat ontvangen de leden een Nieuwsbrief met verslagen en aankondigingen van activiteiten.

Gastrijders:

Om kennis te kunnen maken de vereniging bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan georganiseerde tochten zonder lidmaatschap, onder voorwaarde:

Gastrijders zijn beperkt toegestaan met het oogmerk om mogelijk lid te worden van de vereniging;

Een ‘gastheer’/’gastvrouw’ is degene die een gastrijder aanmeldt bij het secretariaat; deze regelt dan een inschrijving bij de NTFU als introduceé. ( alle gegevens die ook gevraagd worden op ons inschrijfformulier dient de gastheer/ gastvrouw aan te leveren )

De gastheer/gastvrouw stelt voor aanvang van de rit de toerleider op de hoogte van de aanwezigheid van de gastrijder;Indien een kandidaat zich aanmeldt via een ander kanaal (website, email) dan wijst de secretaris van TTV Uden de gastrijder toe aan een groep en informeert de toerleider van deze groep over het meerijden van deze gastrijder.

Gastrijders mogen maximaal 1 maand aan ritten deelnemen, dit i.v.m. de verzekering via de NTFU.

Website

Op onze website ( http://www.ttvuden.nl ) is veel te vinden over onze vereniging, informatie uit het verleden maar ook heel actuele praktische informatie over b.v. de toerkalenders van de diverse groepen, gedragsregels en tekens binnen de groep en alle commissies die binnen de vereniging werkzaam zijn. Kijk hier zeker even naar!

Contact met Bestuur

Leden kunnen contact opnemen met het Bestuur via mail:

Voorzitter Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Penningmeester Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Uden, januari 2018